Thursday, August 20, 2009

Naruto Shippuden 123

Naruto Shippuden 123 "Clash "


next week : Naruto Shippuden 124 "Art"